• Historical facts of Yantrodharaka Hanuman Temple Stotra

  Posted on 5/9/18 1:07 PM | Category :Historical Facts

  maxresdefault_1526531030.jpg

   Watch the Video to know about the historical facts of Yantrodharaka Hanuman Stotra 


  Sri Yantrodharaka Hanuman Stotra

  Namami dhootham, ramasya sukhadam, suradrumam, 
  Peena vrutha maha bahum, sarva shatru nivaranam 1 

  Nanarathna samayuktha kundaladhi virajitham, 
  Sarvada abheeshta datharam, satham vai drudamahave 2 

  Vaasinam chakra theerthasya, dakshniastha girou sada, 
  Thungaboditha rangasya, vathena parishobithe 3 

  Nana desa gathai sadhbhi, sevyamanam nrupothamai, 
  Dhoopa dheepadhi naivedhyai, pancha khadyaischa shakthitha 4 

  Bhajami hanumantham hema kanthi sama prabham, 
  Vyasa theertha yatheendrena poojitham cha vidhanatha 5 

  Trivaram ya paden nithyam, bhakthya dwijothama, 
  Vanchitham labhathe abeeshtam, shanmasabhyanthare kalu 6 

  Puthrarthi labhathe puthram, yasorthi labhathe yasa, 
  Vidhyarthi labhathe vidhyam, dhanarthi labhathe dhanam 7 

  Sarvadha maasthu sandeho, hari sakshi jagatpati, 
  Ya karoth yathra sandeham, sa yathi narakam dhruvam 8 

  Ithi Sri Vyasaraja Theertha Virachitha Yanthroddharaka
  Hanumath Sthothram Sampoornam,

  Sri Krishnaarpanamasthu